Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017


 

Książka wydana na początku roku  - "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017"
 
powstała między innymi z naszym czynnym udziałem. Współautorem jest Małgorzata Kadłubaj.  

 

 

Więcej o książce

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017. Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne

Książka uwzględnia nowelizację ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, które weszły w życie w 2017 r. i mają zastosowanie do sprawozdań finansowych oraz deklaracji za 2017 r. Omówiono w niej również nową ustawę o biegłych rewidentach, krajowy standard rachunkowości 11 „Środki trwałe”, stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji, jak również nową klasyfikację środków trwałych (wchodzi w życie od 1.1.2018 r.)

W publikacji (w formie przypisów lub ramek) poinformowano również o licznych zmianach podatkowych i bilansowych, które wejdą w życie od 1.1.2018 r. – m.in. w publikacji informujemy o licznych zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 2175). Celem przytoczenia i uwzględnienia tych zmian w książce, której głównym tematem jest zamknięcie ksiąg za 2017 r., jest umożliwienie ujęcia zasobów (w kontekście zarówno podatkowych, jak i bilansowych) na początek roku obrotowego i podatkowego za 2018 r.

W tej książce prezentujemy:

 1. szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym a podatkowym;
 2. szczegółowe omówienie (wraz z licznymi przykładami) wierszy pozostałych elementów sprawozdania finansowego;
 3. aż 27 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych (czyli jakie zagadnienia można, a jakich nie można do nich zakwalifikować). Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt zamknięcia roku (np. poprzez odnoszenie danej operacji do konkretnej deklaracji rocznej) oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym;
 4. przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat” z części III „Pozostałe elementy sprawozdania” do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia”;
 5. pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania finansowego (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny itd.);
 6. szczegółowe omówienie zamknięcia roku w kontekście sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych: oświadczenie PIT-2, deklaracja PIT-4R, deklaracja PIT-8AR, informacja PIT-11, informacja PIT-8C, informacja IFT-1R, deklaracja roczna CIT-8 wraz z załącznikami (CIT-ST, SSE-R, CIT-8/O, CIT-BR, CIT-D, sprawozdanie o wykonywaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej), deklaracja CIT-10Z.

W książce znajdą Państwo również:

 1. harmonogram prac związanych z zamknięciem 2017 r.,
 2. czynności „techniczne” związane z zamknięciem roku obrotowego (zasady weryfikowania uprawnień jednostki do sporządzania sprawozdania finansowego, sprawdzenie – weryfikacja – uprawnień do stosowania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro oraz jednostek małych, uzyskanie decyzji o wyborze biegłego rewidenta przez organ uprawniony, podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r., czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji);
 3. listę procedur weryfikujących rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za zakończony rok;
 4. listę procedur weryfikujących rozliczenia VAT za zakończony rok;
 5. listę kontrolną sprawdzającą kompletność wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 6. listę kontrolną dokumentów i działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia badania w obszarze poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 7. listę kontrolną sprawdzającą kompletność zestawienia zmian w kapitale;
 8. listę kontrolną sprawdzającą kompletność dodatkowych informacji i objaśnień;
 9. schemat postępowania w razie zmiany zasad (polityki) rachunkowości;
 10. schemat postępowania w przypadku popełnienia błędów w latach ubiegłych;
 11. różne limity i wskaźniki (np. limit VAT umożliwiający stosowanie zwolnienia właściwego z uwagi na wartość dokonywanej sprzedaży  – tzw. zwolnienie podmiotowe, który w 2017 r. wzrósł do 200 000 zł, czy wskaźnik pozwalający na uznanie podatnika za małego podatnika w obszarze regulacji ustawy o VAT);
 12. zagadnienie zamknięcia VAT (np. czynności podlegające VAT i moment powstania obowiązku podatkowego – uzgodnienia, możliwość korekty zwiększającej VAT naliczony, korekta VAT należnego – złe długi itd.);
 13. zagadnienie zamknięcia CIT (wyszczególnienie czynności pozwalające na weryfikację zaksięgowanych operacji, uzgodnienie obrotów VAT za cały rok do przychodu wykazanego za 2017 r., analiza pozycji kosztowych i podobnych itd.).

  

Data publikacji: 2018-04-24

< powrót