Prowadzący księgi podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej


Osoby/podmioty prowadzące księgi rachunkowe w spółce podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej niezależnie od tego, czy czynności te (z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych) wykonują na podstawie stosunku pracy, zlecenia czy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa jako podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowa prowadząca rachunkowość w spółce w ramach stosunku cywilnoprawnego (zlecenia, współpracy w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) ponosi także odpowiedzialność wobec kierownika jednostki. Jest to odpowiedzialność cywilnoprawna. Dodatkowo, w przypadku popełnienia przestępstwa w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem swoich obowiązków, ponosi także odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.

W przypadku powierzenia usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowej z zewnątrz (biuru rachunkowemu) podatnik, podobnie jak w przypadku księgowej na etacie, odpowiada za zobowiązania podatkowe. Na nim ciąży obowiązek terminowego i rzetelnego rozliczenia się z urzędami, czego dokonuje albo samodzielnie, albo przez sprawowanie nadzoru nad osobami, którym powierzył zadania w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 5 uor kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych w uor, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być wtedy stwierdzone na piśmie. W przypadku zaś, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Data publikacji: 2014-07-29

< powrót