Usługi księgowe


Decydując się na współpracę z naszą firmą otrzymują  Państwo  pełne  wsparcie związane z obsługą księgową. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoli zdjąć z Państwa ciężar związany z obsługą rachunkowości w Państwa firmach oraz z kontaktami z pracownikami urzędów skarbowych.

Nasza znajomość rachunkowości  i wszystkich aktualnych przepisów może zwolnić Państwa z obowiązku  osobistego kontrolowania ciągłych zmian przepisów. 


Gwarantujemy pełne wsparcie podczas kontroli skarbowych.


ACPAC zapewnia kompleksową obsługę księgowości. Oferujemy prowadzenie księgowości zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Klienta.

Usługa obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno do celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS oraz dla NBP
  • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
  • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych