Elektroniczne kontrole podatkowe.


 

Zapraszamy Państawa na bezpłatną konferencję dotyczącą między innymi "Elektronicznych kontroli podatkowych"


Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2016 r.  w:

Auli Społecznej Akademii Nauk

w Łodzi przy ul.Kilińskiego 98 

 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 30.11.2016 r. pod nr.tel.: 44 680 11 40 lub e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl

Konferencja 2 grudnia  

 

Mapa dojazdu:

 

Mapa dojazdu

 

Harmonogram konferencji:

 

9:00     Otwarcie konferencji – przywitanie gości i uczestników, wystąpienia oficjalne.

 

9:15 – 13:00 Panel I - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Pani Marzena Kabacińska, Pan Marcin Malczewski

W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa,
w tym dotyczące ustanawiania Pełnomocnictw. Poruszone zostaną również zagadnienia związane  z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

1)      Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku w zakresie interpretacji podatkowych, Pełnomocnictw oraz czynności kontrolnych i sprawdzających.

2)      Geneza i cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.

3)      Sposoby przekazywania JPK, w tym zasady działania Aplikacji Proklienckiej udostępnionej przez MF, procedura weryfikacyjna JPK przez organy podatkowe.

 

10:30 -10:45 Przerwa kawowa

4)      Sposoby przekazywania JPK, w tym zasady działania Aplikacji Proklienckiej udostępnionej przez MF, procedura weryfikacyjna JPK przez organy podatkowe.

5)      Omówienie poszczególnych struktur JPK.

6)      Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

7)      Panel dyskusyjny.

 

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:40 Panel II Zmiany w prawie pracy – Pani Renata Jędrasik-Sokalszczuk, Pani Aneta Bara

1)        Przypomnienie najistotniejszych zmian jakie zaszły na gruncie prawa pracy w 2016 r.

a)     Zatrudnienie pracownika wyłącznie w oparciu o pisemną umowę przed przystąpieniem do pracy.

b)      Ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony  i nieokreślony.

c)      Zmiany w zawieraniu umów na czas określony.

d)      Oskładkowanie umów zleceń.

e)      Zmiany w zatrudnianiu kobiet.

f)       Zatrudnienie bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

2)    Przewidywane zmiany w Kodeksie pracy w 2017 r.

a)      Zmiany w wynagrodzeniu pracowników.

b)      Zmiany w wynagrodzeniu osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia  i umowy o świadczenie usług.

c)      Zniesienie obostrzeń dotyczących zatrudniania pracowników w stosunku do małych przedsiębiorców.

d)      Zmiany w składaniu odwołań i pozwów do sądu pracy.

e)      Zmiany w wydawaniu świadectw pracy.

f)       Mienie powierzone i współodpowiedzialność materialna pracowników.

g)      Dane z Krajowego Rejestru Karnego.

 

14:40 -15:00 Przerwa kawowa

 

15:00  - 16:00 Panel III Zmiany w obrocie bezgotówkowym – Pan Bartosz Sokalszczuk

Wprowadzenie bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych – historia.

1)      Sposoby rozliczeń bezgotówkowych w świetle art. 63 ust. 3 Prawa bankowego:

a)      Polecenie przelewu,

b)      Polecenie zapłaty,

c)      Czek rozrachunkowy,

d)      Karta płatnicza

2)      Rachunek płatniczy - definicja

3)      Art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – obecnie obowiązujące regulacje prawne.

a)      Cel normy z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w świetle wyroku I ACa 259/09 z dnia 21 maja 2009 roku

b)      Możliwość potrącenia w transakcjach o wartości przekraczającej 15.000,00 złotych               w świetle orzeczenia z dnia 22 kwietnia 2010 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt I SA/Łd 141/2010,

4)      Zmiany w treści przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

5)      Ustalenie daty dokonania transakcji w przypadku płatności częściowych.

6)      Zawarcie umowy pisemnej dotyczącej transakcji, a rozliczenia podatkowe i ustalenie daty dokonania transakcji.

7)      Możliwość dokonania płatności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej po 01 stycznia 2017 roku.

8)      Transakcje do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Nasi eksperci na przykładach przedstawią najtrudniejsze i najczęściej spotykane w praktyce zagadnienia z tej dziedziny. Będzie możliwość dyskusji i rozstrzygnięcia swoich wątpliwości.

 

Prosimy o zgłaszanie potwierdzenia uczestnictwa w konferencji do dnia 30 .11.2016 r.

 

 

Zgłoszenia przyjmuje:

Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym Społecznej Akademii Nauk: wspolpraca@spoleczna.pl;  tel. 44 680 11 40

  


Data publikacji: 2016-11-21

< powrót